środa, 26 czerwca 2024 | 10:44

Obradowało Walne Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne Zgromadzenie Członków jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej spółdzielni. Podczas corocznych obrad Członkowie wysłuchują sprawozdań, podejmują uchwały, a także raz na kilka lat dokonują wyboru nowej Rady Nadzorczej. W ubiegły piątek w Auli Jana Pawła II odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. Obecni na sali Członkowie, po wyborze prezydium, komisji wniosków oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej przyjęli także porządek piątkowych obrad. Wśród najważniejszych punktów można wskazać między innymi przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za zeszły rok, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni, podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej i podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć przez następny rok. Walne Zgromadzenie przyjęło wszystkie sprawozdania: finansowe, z działalności Rady Nadzorczej oraz Zarządu i udzieliło Zarządowi Spółdzielni absolutorium za 2023 rok.