piątek, 18 sierpnia 2023 | 17:26

Ciemne chmury nad inwestycją ŚTBS przy Farnej

Osiedle wodorowe przy ulicy Farnej napotkało przeszkodę, której władze Śremskiego TBS, a nawet gminy się nie spodziewały. W trakcie wydawania warunków środowiskowych, jedna z instytucji odmówiła zajęcia stanowiska. W konsekwencji Burmistrz Śremu ma związane ręce i nie może zakończyć postępowania.

Do tej pory w ramach prowadzonego postępowania śremscy urzędnicy uzyskali opinie trzech organów: Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wszystkie były pozytywne. Problemy rozpoczęły się, gdy nadeszła korespondencja z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Instytucja odmówiła zajęcia stanowiska w sprawie. Urzędnicy podkreślają, że jest to nietypowa sytuacja, bowiem przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego z jednej strony zobowiązują organ współpracujący do zajęcia stanowiska, a z drugiej nie pozwalają organowi głównemu – w tym przypadku Burmistrzowi Śremu – na wydanie decyzji bez takiego stanowiska.

Jak tłumaczy Katarzyna Bednarowicz, naczelnik pionu Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem, zdaniem RDOŚ w Poznaniu realizacja planowanej inwestycji jest niezgodna z prawem miejscowym, gdyż planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w strefie pośredniej ujęcia wody podziemnej „PRZYWALE” w Śremie. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym parkingami dla samochodów przyszłych mieszkańców. I to właśnie parkingi są kością niezgody. Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 2007 roku wprowadziło na terenie strefy ochrony pośredniej ograniczenie związane z lokalizacją parkingów – możliwa jest lokalizacja parkingów przyzakładowych i przy obiektach rekreacyjnych, dodatkowo posiadających odpowiednie rozwiązania gospodarki ściekowej. Jednocześnie to samo rozporządzenie dopuszcza lokalizację budownictwa mieszkalnego, po wcześniejszym skanalizowaniu terenu.

Co warte podkreślenia, Wody Polskie wydały już pozytywną opinię o planowanym przedsięwzięciu, biorąc również pod uwagę lokalizację inwestycji w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody. Burmistrz Śremu nie podziela interpretacji przepisów rozporządzenia dokonanej przez RDOŚ w Poznaniu. Nie jest bowiem możliwa budowa budynków mieszkalnych bez miejsc postojowych dla samochodów przyszłych mieszkańców. W tym kontekście nie miałoby sensu dopuszczenie lokalizacji budownictwa mieszkalnego i ograniczenie lokalizacji parkingów. Kuriozalnym jest również fakt dopuszczenia budowy parkingów przyzakładowych i tych służących obiektom rekreacyjnym, a parkingów dla mieszkaniówki już nie.

Burmistrz Śremu zwrócił się do Dyrektora RZGW w Poznaniu z prośbą o wykładnię przepisów. Następnym krokiem będzie ponowne wystąpienie do RDOŚiu o wyrażenie opinii o przedsięwzięciu. Prezes Śremskiego TBS nie chce komentować tej sytuacji.